1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura 7k ry. Yhdistyksen nimen epäviralliset lyhenteet ovat FGS 7k ja 7k. Yhdistyksen kotipaikkana on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on frisbeegolfharrastuksen edistäminen yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Erityisesti yhdistyksen tarkoituksena on edistää frisbee- eli liitokiekkourheilun yksilölajien, nimenomaan frisbeegolfin harrastusta. Näillä tavoitteilla seura pyrkii kohottamaan jäsenistönsä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättämään heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta frisbeeurheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää lajiesittely- ja harjoitustilaisuuksia sekä valmennus- ja opetustilaisuuksia
  • harjoittaa tiedotustoimintaa
  • toimeenpanee kilpailuja
  • järjestää jäsenmatkoja, tapaamisia, talkoita ja juhlia
  • hankkii toiminnassaan tarvittavia välineitä sekä välittää harrastusvälineitä jäsenilleen voittoa tavoittelematta
  • vaikuttaa Varsinais-Suomen alueella liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin
  • em. osin pyrkii edistämään erityisesti frisbeegolfratojen rakentamista ja kehittämistä Varsinais-Suomen alueella
  • ylläpitää internet- ja Facebook-sivuja

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena ei ole taloudellisen edun saavuttaminen. Jos toiminnasta kertyy taloudellista voittoa, on se käytettävä yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteuttamiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää huvitilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

3. Yhteistoiminta

Yhdistyksen hallitus päättää liittymisestä muihin kotimaisiin, ulkomaisiin tai kansainvälisiin urheilun keskusjärjestöihin sekä niistä eroamisesta.

4. Yhdistyksen jäsenet

Frisbeegolfseura 7k:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksittäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hakemuksesta tulee ilmetä yhdistyksen jäsenyyden edellyttämät hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Jäsenyyttä hakeva henkilö sitoutuu hakemuksessaan samalla noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja myös niiden yhdistysten sääntöjä joiden jäsenenä Frisbeegolfseura 7k on. Lisäksi hakija sitoutuu maksamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun.

Jäsenyyden edellytyksenä mainitut hakijan tiedot talletetaan yhdistyksen jäsenrekisteriin, mikäli hänet hyväksytään yhdistyksen jäseneksi. Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tietoonsa hänestä yhdistyksen jäsenrekisteriin talletetut tiedot. Mikäli hakijaa ei hyväksytä yhdistyksen jäseneksi tai jäsen eroaa tai erotetaan, hänen jäsenhakemuksensa ja jäsenrekisteritietonsa hävitetään kaikkine tietoineen asianmukaisella tavalla. Jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle jäsentiedoissaan tapahtuvista muutoksista.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa käytettävänään yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus päättää jäsenten erottamisesta yhdistyslain 14§:ssä mainituin perustein.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syysvuosikokous. Eri jäsenryhmillä voi olla toisistaan poikkeavat jäsenmaksut. Jäsenmaksuista kertyneet varat käytetään seuran toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

6. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen

Yhdistyksen kokous voi vähintään 2/3 enemmistön päätöksellä yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunnia-puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtajana toimineen henkilön, joka on pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kokous voi vähintään 2/3 enemmistön päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on pitkän ajan erityisen merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä.

Yhdistyksen kokous voi hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti myöntää henkilöille tai yhteisöille ansiomerkkejä tai muita kunnian- ja huomionosoituksia.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus.

7. Hallitus

Yhdistyksen asiainhoitajana ja edustajana toimii hallitus, joka valitaan syysvuosikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus koostuu vähintään kolmesta (3) ja enintään kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä, lisäksi 0-2 varajäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja lisäksi keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri. Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on aina kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus päättää kokouksien pitopaikoista. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevanaihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla tai postitetuilla kirjeillä taikka ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei
säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen asialista (työjärjestys)
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen asialista (työjärjestys)
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen jäsenet (3-8) ja varajäsenet (0-2)
7. Valitaan toiminnantarkastaja (1) ja hänelle varatoiminnantarkastaja (1)
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukautta ennen aikaisinta mahdollista kokouksen
pitopäivää, jotta asia saadaan esikäsiteltyä hallituksessa sekä sisällyttää kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat mahdollisten maksamattomien velvoitteiden maksuun. Jos yhdistykselle jää mahdollisten velvoitteiden suorittamisen jälkeen varoja, on jäljelle jäävät varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12. Doping

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n dopingsäännöstöön sekä sen julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä lääkeaineista ja menetelmistä ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Maailman Antidoping Neuvoston (WADA) ja kansainvälisten liitokiekkoyhdistysten dopingsäännöstöihin sekä Euroopan Neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen valtion allekirjoittamien muiden antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.